Задачи от “Капитал” за 7 клас

В една фирма общото заплащане на 40 души е с 40 % по-малко от това на останалите 37,5% от служителите на фирмата. А)Колко души работят във фирмата? Б)Намерете отношението на средната заплата във фирмата към заплатата на един от високо Read More …

Геометрични задачи за 7 клас

В правоъгълния триъгълник АВС (<С=90) е построена ъглополовящата AL и от точка L е спуснат перпендикуляр LH към хипотенузата AB и CL=BH. Намерете мярката на  <BAC Дадено: ΔАВС (<С=90); ъглополовящата AL; <LHВ=90; НАВ; CL=BH Търси се: <BAC=? Решение: CL= НL Read More …

Как да мотивираме детето да учи?

Обучителните затруднения могат да доведат до изключително психическо натоварване на децата и до нежелание да учат. Причините за тези проблеми и затруднения могат да са разнообразни. Възможни причини могат да бъдат: липсата на мотивация, дефицит на вниманието, лош начин на Read More …