Задачи от работа

В една фирма общото заплащане на 40 души е с 40 % по-малко от това на останалите 37,5% от служителите на фирмата.
А)Колко души работят във фирмата?
Б)Намерете отношението на средната заплата във фирмата към заплатата на един от високо платените служители
РЕШЕНИЕ
А)100%-37,5%=62,5% от всички служители взимат по-малка заплата
х – броя на всички служители
62,5%от х=40 (човека)
625/1000х=40
Х=40.1000/625
Х=64 (общ брой на служителите във фирмата)
Б) Нека х заплатата на по-високоплатен служител
0,6х – заплатата на по-нископлатен служител
24.х=40.0,6х
Средна заплата (24х+24х)/64=3х/4
Отношение средна заплата/заплата високоплатен служител
3х/4:х= 3:4