Задача 4

 

 

 

 

 

Решаване  на системи линейни уравнения с две неизвестни чрез заместване

3x+4y=25

X+2y=13

 

X=13-2y

3(13-2y)+4y=25

39-6y+4y=25

-2y=25-39

-2y=-14

Y=7

X=13-14

X=-1